President: Antoni Marimon
Director: Pere Sampol
Tresorer: Xavier Bacigalupe
Secretària: Antonina Ferrà

Vocals: Ferran Cano, Josep Maria Cano, Guillem López Casasnovas, Bernat Vicens, Guillem Frontera, Joan Carrero, Bartomeu Colom, Agustí Cerveró, Climent Picornell, Antoni Alorda, Damià Pons, Biel Riera, Biel Barceló, Jaume Garau, Teresa Martínez, Lucy Collyer, Antoni Bennassar, Antoni Noguera, Tomeu Martí, Nanda Ramon, Climent Garau, Joana Lluïsa Mascaró, Joan Amer, Marta Prunés, Antoni Lluís Trobat, Catalina Nicolau, Arnau Company, Francesc Matas, Àlex Moll, Joan Melià, Catalina Moner i Antoni Bonet
.


LA FUNDACIÓ

TITOL 1 – DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Denominació i règim legal

La Fundació es denomina FUNDACIÓ EMILI DARDER. Es regeix per aquests Estatuts i per les disposicions legals que li siguin aplicables en cada moment. Té caràcter cultural.

Article 2.- Personalitat de la Fundació

La Fundació té personalitat jurídica pròpia. Gaudeix de plena capacitat d’obrar en els termes previstos en la llei, en l’àmbit i per les finalitats del seu objecte.

En conseqüència, pot adquirir, conservar, posseir, disposar, alienar per qualsevol mitjà i gravar tota classe de béns: mobles, immobles i drets, a més de realitzar tota classe d'actes i contractes, transigir drets i demanar la tutela judicial exercint tota mena d'accions i excepcions, davant jutjats, tribunals i organismes públics i privats, amb subjecció al que està establert en l'ordenament jurídic.

La Fundació rebutja qualsevol ànim de lucre, la qual cosa és del tot compatible amb la percepció de subvencions i ajuts, la recaptació de quotes i la percepció d'un preu just pels serveis que presti.

Article 3.- Duració – Inici de les seves activitats – Dotació dels recursos

La Fundació és constituïda per un temps indefinit.

Les seves activitats van començar el dia 25 de maig de 1987.

La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets aportats a l’acte fundacional.

Així mateix, correspondrà al Patronat l’administració i la disposició del patrimoni de la Fundació, d’acord amb allò que disposa l’article 19 de la llei 50/2002 de Fundacions.

Article 4.- Domicili

La Fundació Emili Darder té el seu domicili al carrer Isidoro Antillón, núm. 9, baixos, de Palma.

El Patronat tendrà facultats per canviar-ho, així com de crear establiments i dependències en altres localitats per a un millor foment de l’activitat, donant compte, en tals casos al protectorat.

En el cas de canvi de domicili, necessàriament s’hauran de modificar els estatuts amb la conseqüent inscripció al Registre Únic de Fundacions.

Article 5.- Àmbit geogràfic d’actuació
La Fundació Emili Darder exerceix les seves funcions principalment a les Illes Balears.

Pot estar present, mitjançant les seves activitats, en àmbits geogràfics diferents, especialment a tots els territoris de parla catalana, quan li calgui per al millor compliment del seu objecte i per a difondre els seus continguts polítics, socials, culturals, formatius, pedagògics i, en general, els propis de les finalitats fundacionals.


TITOL II .- FINALITATS DE LA FUNDACIÓ I REGLES BÀSIQUES PER DETERMINAR LES PERSONES BENEFICIÀRIES I PER APLICAR ELS RECURSOS AL COMPLIMENT DE LES FINALITATS FUNDACIONALS

Article 6.- Objecte de la Fundació

La Fundació té per objecte:

a) Difondre el pensament polític, social i cultural, així com els valors i els principis que inspiraren la vida, l’obra i l’actuació pública d’Emili Darder.
b) Difondre el pensament polític d’aquelles persones que, com Emili Darder, hagin basat els seus ideals en la llibertat, la democràcia, el nacionalisme i el progrés social dels pobles i dels ciutadans i ciutadanes.
c) Estudiar i desenvolupar el pensament polític, social i cultural del nacionalisme democràtic a les Illes Balears.
d) Augmentar la sensibilització i la conscienciació de la societat sobre la idiosincràcia de les Illes Balears, promovent el coneixement de la seva imatge real i impulsant-ne l’estudi i la projecció pública, dins i fora de les Illes Balears.
e) Debatre els continguts del nacionalisme català i la seva importància en els àmbits local, illenc, estatal i internacional.
f) Afavorir un creixement harmònic de les dimensions política, econòmica, social i cultural de les Illes Balears
g) Estudiar i difondre les formes pròpies de la democràcia per contribuir a la seva actualització i per facilitar i estimular la participació dels ciutadans i ciutadanes.
h) Augmentar la formació política dels ciutadans i ciutadanes i aprofundir en el debat polític.
i) Aprofundir en l’estudi de la història de les Illes Balears, la seva realitat actual, social, cultural i econòmica i la seva projecció futura, i en el respecte dels factors que han d’influir en aquesta projecció.
j) Cercar i difondre els mitjans de cohesió social de totes les persones que viuen i treballen a les Illes Balears, integrants de la seva identitat nacional.
k) Desenvolupar estratègies coherents amb els objectius
l) Projecció i cooperació exterior, especialment amb la resta dels Països Catalans.
m) Desenvolupar línies de complicitat i consens a les Illes Balears i als Països Catalans.
n) Foment del coneixement de la realitat territorial, cultural i política de les Illes Balears dins l’àmbit de la Unió Europea.

Article 7.- Activitats de la Fundació

La Fundació, atenint-se a les circumstàncies de cada moment, té plena llibertat per projectar la seva actuació envers les activitats, les finalitats i els objectius que, segons el parer del Patronat, siguin els més adients al moment històric, sempre que estiguin compresos dins l’objecte definit a l’article 6.

Per al compliment del seu objecte, la Fundació pot servir-se de tots els mitjans lícits al seu abast, i pot crear vincles permanents i ocasionals amb altres fundacions, òrgans i ens de tota mena, de dintre i de fora de les Illes Balears, tant si tenen finalitat de lucre o no.

En particular i sense excloure’n d’altres, la Fundació podrà servir-se dels mitjans següents:

a) L’organització per part de tercers i la realització dins de la Fundació de cursos, conferències, col·loquis, congressos, seminaris i cercles d’estudis.
b) La divulgació d’idees, principis, tesis, programes, i la redacció i edició de tot tipus de publicacions, tant en suport físic, electrònic, o en qualsevol altre format, que versin sobre els temes compresos en l’objecte de la Fundació.
c) El disseny i l’execució per part de tercers i per la mateixa Fundació de missatges i de campanyes de premsa, ràdio, televisió, internet i qualsevol altre sistema o tècnica de comunicació per difondre l’objecte de la Fundació.
d) L’ajut i suport a persones i entitats públiques i privades de dins i de fora de les Illes Balears, que comparteixin o ajudin els objectius de la Fundació, a través de subvencions, beques, encàrrecs d’estudis, ajuts per a la redacció de tesis i tesines, establiment de premis i qualsevol altra forma permesa per la llei.

Article 8.- Llibertat d’actuació

La Fundació tendrà plena llibertat per a l’elecció de les persones naturals o jurídiques, beneficiàries, si aquest és el cas, dels ajuts que hagi de donar a tercers. En conseqüència, ningú no podrà reclamar, ni individualment ni col·lectivament, davant la Fundació o els seus òrgans de govern i direcció, l’atorgament d’aquests beneficis, ni imposar-los a favor de persones determinades.

Article 9.- Determinació de les persones beneficiàries

El patronat de la Fundació determina i decideix discrecionalment i amb plena llibertat el programa d’activitats de la Fundació, dintre de les activitats fundacionals, i elegeix les persones beneficiàries de conformitat amb els principis d’igualtat, objectivitat i no discriminació.

Ningú, ni individualment ni col·lectivament, pot al·legar en front de la Fundació o dels seus òrgans de govern cap dret de gaudir dels beneficis que pugui concedir, ni imposar la seva atribució a persones determinades.

TÍTOL III – PATRIMONI DE LA FUNDACIÓ

Article 10.- Patrimoni inicial i aportacions successives

El patrimoni de la Fundació consisteix en els béns i drets aportats a l’acte fundacional, així com en les aportacions i donacions successives que es puguin produir.

La Fundació té plena capacitat per admetre aportacions, tant en doblers com en béns de qualsevol gènere, inclosos els de caràcter cultural. Si es tracta d’herències, la seva acceptació serà sempre en benefici d’inventari.

Article 11.- Gestió econòmica

La Fundació administra els béns del seu patrimoni amb criteris de rendibilitat, seguretat i transparència de gestió.

Per procedir a la venda o el gravamen d’aquests béns, caldrà que hi hagi un acord del Patronat, després d’instruir prèviament un expedient que demostri l’oportunitat de l’operació i d’haver obtingut l’autorització pertinent del Protectorat del Govern de les Illes Balears.


Article 12.- Operacions de crèdit

La Fundació pot concertar operacions de crèdit sense més limitacions que la prudència que presideix la gestió del seu patrimoni, i les que estableixi la legislació en tot cas.


TÍTOL IV – GOVERN DE LA FUNDACIÓ

CAPÍTOL I – ÒRGANS DE GOVERN DE LA FUNDACIÓ

Article 13.- Òrgans de govern

Els òrgans que governen la Fundació són:

a) El Patronat
b) El Consell de direcció

Article 14.- Creació d’altres òrgans de govern

La Fundació podrà crear altres òrgans de govern, diferents de l’esmentat a l’article 12, mitjançant acord del Patronat, amb el vot dels dos terços dels seus membres. L’acord de creació definirà, si fa el cas, el contingut i la resta de particularitats del nou òrgan, a més de la modificació estatutària, quan sigui procedent.

CAPÍTOL II – EL PATRONAT

Article 15.- Composició del Patronat

El Patronat serà col·legiat i es compondrà, com a mínim de cinc membres i com a màxim de trenta elegits per la seva vinculació amb el món del pensament polític, democràtic i cultural de les Illes Balears.

Els membres del Patronat estaran en els seus càrrecs per períodes de quatre anys, podent llavors ser reelegits indefinidament. Les renovacions seran totals.

Accediran al càrrec de la Direcció i al de la Tresoreria del Patronat, per un període de quatre anys, dues persones designades per la Comissió Executiva del PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca, que podrà, a la vegada, destituir els nomenats.

El patronat designarà d’entre els seus membres els càrrecs de la Presidència i de la Secretaria. Els demés membres tendràn la consideració de vocalies.

El càrrec de patró és gratuït, però els patrons poden ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que l’exercici que el càrrec els produeixi.

Els membres del Patronat que acompleixen tasques de direcció, de gerència o d’administració poden ser retribuïts per l’exercici d’aquestes activitats en el marc d’una relació contractual, incloses les de caràcter laboral.

Article 16.- Nomenament de patrons
1. El nomenament de patrons – tant per completar el nombre màxim de membres com per cobrir les vacants que es produeixin- és competència del Patronat.
2. El termini per cobrir vacants és de dos mesos des que es produeix la vacant
3. Perquè els acords per nomenar patrons siguin vàlids es requereix que siguin aprovats per la meitat més un dels membres del Patronat.

Article 17.- Acceptació del càrrec de patró.
1. Els patrons comencen a exercir les seves funcions després d’haver acceptat expressament el càrrec.
2. S’accepta el càrrec davant el Patronat acreditant-se amb un certificat expedit pel la secretaria, amb la signatura legitimada notarialment.
3. En qualsevol cas, l’acceptació s’ha de comunicar formalment al Protectorat i s’ha d’inscriure en el Registre de Fundacions.

Article 18.- Cessament de patrons
El cessament dels patrons de la Fundació es produeix en els supòsits següents:
a) Mort o declaració de mort, i extinció de la persona jurídica.
b) Renúncia comunicada amb les formalitats oportunes.
c) Incapacitat, inhabilitació o incompatibilitat, d’acord amb el que estableix la llei.
d) Cessament en el càrrec per raó del qual varen ser nomenats membres del Patronat.
e) Resolució judicial.
f) Transcurs del període del seu mandat, si varen ser nomenats per un temps determinat.


Article 19.- Naturalesa del Patronat – Facultats - Delegacions

El Patronat és l’òrgan superior de govern de la fundació.

Les seves facultats s’estenen a tot el que fa referència a la representació de la Fundació, i a l’administració i disposició dels seus béns i les seves rendes.

Podrà, per tant, realitzar tots aquells actes que, segons els seu criteri, siguin necessaris o convenients per al millor i més actiu compliment de les finalitats i l’objecte de la Fundació i , en particular, podrà:

a) Impulsar la realització d’actes i activitats de tota mena, dins de les finalitats expressades en aquests Estatuts. Portar a terme directament o indirectament aquests actes i aquestes iniciatives.
b) Exercir l’alta inspecció, vigilància i orientació de la Fundació. Controlar i corregir, si calgués, les desviacions que s’hi produeixin. Realitzar actes de contingut econòmic amb les úniques limitacions de la llei. Exercir, sense limitació, tots els drets que pertoquin a la Fundació.
c) Formular i aprovar els documents esmentats a la Llei 50/2002 de Fundacions.
d) Aprovar els programes anuals i plurianuals d’actuació i els pressuposts d’ingressos i despeses i inversions. Formular la memòria anual d’activitats, i la liquidació del pressupost. Formular la documentació administrativa restant exigida per la Llei de Fundacions i complir els seus requisits.
e) Representar la Fundació davant qualsevol persona natural o jurídica, de dret públic o privat, i de qualsevol organisme de dintre i fora de les Illes Balears.

Aquesta relació no és en absolut limitativa de les facultats del Patronat, ja que li corresponen totes les que siguin necessàries per a la bona administració del patrimoni, dels béns i els actes de la Fundació.

Les seves facultats les pot delegar en altres òrgans i persones dins de la Fundació, a més de poder conferir apoderaments en favor de tercers, però en cap cas no són delegables ni apoderables les facultats d’aprovació de comptes, la formulació del pressupost, l’alienació i el gravamen dels béns immobles i dels valors mobiliaris no cotitzats en borsa i qualssevulla altres actes que necessitin l’autorització o l’aprovació del Protectorat.

Totes les facultats esmentades s’entenen sense perjudici de l’obtenció de l’autorització del Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva.


Article 20.- De les funcions dels membres del Patronat

1) La Presidència convocarà les reunions del Patronat, dirigirà les deliberacions del mateix i executarà els seus acords. Ostentarà la representació de la Fundació tan en l’àmbit judicial com en l’extrajudicial i les demés facultats que li senyalin els presents estatuts i la legislació vigent. El president no tendrà vot de qualitat.

Així mateix, tendrà les facultats següents:

a) Representar el Patronat en actes i afers institucionals i tots aquells altres de la Fundació en què estigui present.
b) Decidir la presència en les reunions dels assessors i tècnics que estimi pertinents, per tal que informin sobre qüestions determinades.
c) Signar l’acta de les reunions i donar el vist-i-plau ales certificacions que lliuri la Secretaria.
d) Signar els convenis que pertoqui aprovar al Patronat, relatius a aspectes institucionals.
e) Delegar i apoderar una part de les facultats dels punts a), i d) en favor de la Direcció o altres òrgans de la Fundació, i revocar les delegacions i els apoderaments concedits.

2) La Direcció donarà suport a totes les tasques de la Presidència i, en el cas d’absència o impossibilitats de la Presidència, tendrà idèntiques funcions i facultats que aquesta.

Assumirà les tasques pròpies de la direcció de l’entitat, així mateix concertarà i signarà compromisos econòmics i financers necessaris o convenients per al funcionament de la Fundació, que estiguin compresos en el pressupost vigent, amb el vist-i-plau de la Presidència.

Serà designada per la Comissió Executiva del PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca.

3) La Secretaria, amb el vist-i-plau de la Presidència, emetrà l’autorització de les actes de les reunions del Patronat i l’expedició de tota classe de certificacions d’acords adoptats i del contingut dels llibres i documents de la Fundació.

En el cas d’absència o incapacitat del Secretari serà substituït amb idèntiques facultats i funcions per un Patró designat pel propi Patronat.

4) La Tresoreria serà la dipositària de la Fundació, firmarà els rebuts i autoritzarà els pagaments, en ambdós casos amb el vist-i-plau de la Presidència, i se’n encarregarà dels llibres de comptabilitat.

Serà designada per la Comissió Executiva del PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca.

5) Les vocalies tendran les funcions que els siguin assignades pel Patronat


Article 21.- Reunions del Patronat – Convocatòries - Acords

1) El Patronat es reunirà quan el convoqui la Presidència per pròpia iniciativa o quan ho sol·liciti, al manco, una tercera part dels seus membres i en qualsevol cas, i obligatòriament es reunirà una vegada a l’any en sessió ordinària dins el primer trimestre de l’anualitat corresponent.

En la sessió ordinària es formularà l’inventari-balanç tancat a 31 de desembre, que reflecteix la situació patrimonial de la Fundació, així com la memòria de les activitats i de la gestió econòmica del mateix any, fent la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses corresponents a l’anualitat vençuda. Així mateix es formularà el pressupost corresponent a l’anualitat en curs. En qualsevol dels casos, les actuacions comptables s’ajustaran a allò previst a la llei 50/2002 de Fundacions. En aquesta sessió ordinària també es fixaran les línies generals i els programes d’actuació a desenvolupar aquell any.

La reunió del Patronat s’entendrà vàlidament constituida quan hi assisteixin, com a mínim, un terç dels seus membres.

Cada membre del patronat tendrà dret a un vot que podrà ésser delegat en la persona designada per el patro.

2) Les convocatòries per a la reunió del Patronat les cursarà la Secretaria d’acord amb allò que disposa l’article 9.2 del reglament de fundacions de competència estatal aprovat pel real decret 1337/2005, de 11 de novembre, per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció per part dels destinataris , amb una anticipació no inferior a set dies, que podrà ser escurçat en cas d’urgència. S’hi especificarà la data, l’hora, el lloc i el corresponent ordre del dia. No serà precís la realització de la convocatòria en el cas que a la reunió hi assisteixin tots els seus membres i acordin per unanimitat tenir una sessió.

3) Els acords s’adoptaran per majoria dels vots presents.

No obstant això, es requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Patronat per aprovar acords que es refereixin a:
a) Reforma i modificació dels Estatuts
b) Determinació del nombre de patrons de la Fundació
c) Designació de nous patrons i càrrecs en el Patronat
d) Cessament de patrons i càrrecs amb causa legal o estatutària
e) Alienació i gravamen dels béns integrants del seu patrimoni
f) Aprovació dels comptes i el Pla d’Actuació
g) Fusió i extinció de la Fundació

Els acords són executius des del mateix moment en què són presos. La facultat de certificar-los competeix a la Secretaria, amb el vist-i-plau de la Presidència.

4) La Secretaria aixecarà una acta de cada sessió del Patronat, la qual s’especificarà necessàriament els assistents presents, l’ordre del dia de la sessió i reflectirà les deliberacions, les votacions i els acords presos. Aquestes actes es transcriuran a un llibre adient, amb la signatura de la Presidència i de la Secretaria. Se sotmetran a l’aprovació del Patronat en la sessió següent.


CAPÍTOL III – EL CONSELL DE DIRECCIÓ

Article 22.- Composició del Consell de Direcció – Nomenaments

El Consell de Direcció es compon d’un nombre de membres no inferior a cinc ni superior a nou.

El Patronat decidirà en tot moment, d’entre el límits del paràgraf anterior, el nombre de membres que ha de tenir el Consell de Direcció.

Són membres nats del Consell de Direcció els persones encarregades de la Presidència, la Direcció, la Secretaria i la Tresoreria. Els altres membres seran elegits pel Patronat, d’acord amb les millors conveniències de la Fundació, a proposta de la Presidència, i si escau, de la Direcció que la substitueixi.

Article 19.- Naturalesa del Consell de Direcció – Facultats

El Consell de Direcció actuarà com a comissió permanent del Patronat.

Són facultats del Consell de Direcció les següents:

a) Preparar i executar els actes i les activitats que, en termes generals, hagi acordat el Patronat i en el marc pressupostari i programàtic aprovat, així mateix, per aquest Patronat.
b) Atorgar subvencions, beques i tota mena d’ajuts i col·laboracions econòmiques i d’altre gènere, en qualsevol forma i modalitat. Ajudar altres persones i entitats amb actuacions i suports econòmics.
c) Estudiar i elaborar la documentació que hagi d’examinar i aprovar el Patronat. Fer-li les propostes que cregui d’utilitat per a la Fundació.
d) Exercir les facultats que li atorgui el Patronat.
e) Delegar una part de les seves facultats en la Presidència o, en el seu cas, en la Direcció, o en algú o alguns dels altres membres del Consell de Direcció i, en tot cas, delegar l’execució de tots els acords del Patronat, si per llei no són indelegables. Apoderar aquestes mateixes facultats en tercers. Revocar les delegacions i poders atorgats.

Article 23.- Reunions del Consell de Direcció – Altres aspectes

Quant a convocatòries, manera de cursar-les, quòrum de les reunions, actes, votacions, executorietat dels seus acords i certificacions del seu contingut, se regiran les normes del Patronat.


TÍTOL V - DE LA GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA – DE L’INVENTARI – DEL BALANÇ

Article 24.- Del pressupost

El Patronat ha d’aprovar el pressupost anual de despeses i ingressos. La documentació pressupostària serà elaborada per la Tresoreria i proposada al Patronat.

Es procurarà que l’aprovació per part del Patronat es produeixi abans d’iniciar l’exercici pressupostat o, com a màxim, dins dels seus primers sis mesos, coincidint o no amb l’aprovació dels comptes de l’exercici precedent.

Article 25.- Exercici econòmic

Els exercicis econòmics s’inicien l’u de gener de cada any i finalitzen el trenta-un. Anualment, i en relació amb el tancament de l’exercici, el Patronat, d’una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de formular l’inventari i els comptes anuals.

1. Els comptes han d’estar integrats per:
a) El balanç de situació, en la data de tancament de l’exercici, que ha d’especificar amb claredat els béns o els elements que s’integren en la dotació o són finançats amb aquesta dotació.
b) El compte de resultats.
c) La memòria, que ha d’incloure almenys:
- El detall dels recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinar, si escau.
- Els indicadors del compliment de les finalitats fundacionals
- El detall de les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.
2. Els documents que integren els comptes han de ser aprovats pel Patronat dins els sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici i signat per la Secretaria amb el vist-i-plau de la Presidència.
3. En el termini de trenta dies a comptar des de l’aprovació pel Patronat, els comptes s’han de presentar al Protectorat.


TÍTOL VI – MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS – EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ.

Article 26.- Reforma dels Estatuts.

La reforma dels presents Estatuts exigirà l’acord per majoria absoluta del Patronat, el qual ha de tenir en compte l’interès de la Fundació i la voluntat fundacional i la formalització de l’expedient administratiu corresponent.

Article 27.- Extinció, fusió i escissió de la Fundació.

La Fundació s’extingirà, si es dóna el cas, per acord de la majoria absoluta dels membres del Patronat. L’extinció, excepte en els casos establerts en la legislació vigent, s’ha d’adoptar per acord motivat de l’expedient administratiu corresponent.

En el cas d’extinció, els béns de la Fundació, una vegada satisfets els deutes, que en el seu cas restaren seran destinats al PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca.

Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l’acord de la majoria absoluta dels membres del Patronat. La fusió s’ha d’adoptar per acord motivat del Patronat de totes les fundacions interessades i requereix l’aprovació del Protectorat. L’escissió s’ha d’adoptar per acord motivat del Patronat i també requereix l’aprovació del Protectorat.

Article 28.- Disposicions comunes a la reforma dels Estatuts i a l’extinció de la Fundació.

En ambdós supòsits caldrà la formació d’un expedient previ que justifiqui la mesura proposada, i l’aprovació per part del Protectorat.Cercador
Vols rebre informació